Turneringsreglar

For at det skal bli avvikla spel i klasse 8 og 9 må det vera påmeldt min. 8 lag i kvar klasse.

Blir det for lita påmelding kan det bli samanslåing av klassar.

Klasse  1  og klasse 2 blir spelt som 5`er fotball, klassane 3, 4, 5, 6, 7 og 8 blir spela som 7`er fotball i samsvar med reglane til R.F.K for barnefotball, med unntak av speletida som er 2×15 minutt og at klasse 7 og 8 blir spelt som 7`er fotball og ikkje 9`er fotball. I spesielle tilfelle kan me tillate bruk av ein overårig spelar om gangen på bana, men ikkje meir enn eit år for gammal og då etter søknad til Etnecup.

Klassane 9 og 10 blir spelt som 9`er fotball. . Alle dissse i samsvar med reglane til R.F.K for ungdomsfotball, med unntak av speletida som er 2×20 minutt. I spesielle tilfelle kan me tillate bruk av ein overårig spelar om gangen på bana, men ikkje meir enn eit år for gammal og då etter søknad til Etnecup.

Kampane vert spelt på Steinsvollen (5 minutt med bil)

Fredag blir det spela enkel serie på gras- og kunstgras banar.

Alle lag som deltek i Etne Cup må vera førebudd på å spela kamp fredag kl. 17.00.

Laurdag  fortsett seriespelet samt nokre sluttspelkampar i klasse 9 og 10.

Søndag spelar alle lag i kl. 1 – 8 ein kamp mot ein ny motstandar. Alle lag i klassane 9 og 10 spelar enten  plasseringskamp eller finalar.

Reglar for klassane 9 og 10 - 13 års klassen:

Ved poenglikskap avgjer målskilnaden, innbyrdes oppgjer og loddtrekning i nemnde rekkefølgje.

Finalane blir spelt over 2×25 minutt. Ved uavgjort i sluttspelkampar blir det spelt 2×5 min ekstraomgangar. Ved framleis uavgjort vert det telt cornerar (corner i ordinær og i ekstraomganger tel) og er det framleis uavgjort føreteke me loddtrekning. Den vert utført av lagleiarane. Med atterhald om veret, blir kampane spela på grasbanar og kunstgrasbane.

Spelerar kan ikkje delta på 2 lag i same årsklasse (eks. Etne G13-1 og Etne G13-2. Ved særskilde hendingar, som skade eller anna uforutsett, må turneringsleiinga blir kontakta i forkant av kamp for evt. å få nytte spelerar på fleire lag.